TEST

 

Kuran’da, geçmişte yaşamış peygamberler ve topluluklar hakkında anlatılan ibret verici hikaye ve tarihi olaylara ne ad verilir?

a) Vahiy                  b) Öykü                  c) Masal                      d) Kıssa

 

I- Sabırlı oluşuyla tanınan peygamber.

II- Kardeşleri tarafından kuyuya atılan peygamber.

III-Ay, Yıldız ve Güneş’ten sonra düşünerek Allah’ın varlığına ulaşan peygamber

Yukarıda özellikleri verilen peygamberler hangi seçenekte sıra ile doğru olarak yazılmıştır? (5 puan)

 I II III

A) Hz. Musa Hz. Nuh Hz.Yakup                            B) Hz. Eyüp Hz. Yusuf Hz. İbrahim

C) Hz. Nuh Hz.İbrahim Hz. Musa         D) Hz. Eyüp Hz. Musa Hz.İbrahim

 

 Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da kıssası anlatılan peygamberlerden biri değildir?

a) Hz İbrahim         b) Hz.Eyüp                             c) Hz. Yusuf            d) Hz. Ali

 

 Kur’an’daki kıssaları üç gruba ayırabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi bunların içinde yer almaz?

A) Peygamberlerin kıssaları

B) Peygamber olmayanların kıssaları

C) Geçmişteki bazı toplumların kıssaları

D) Cennet- cehennem kıssaları

 

 I- Tufan olayı ve gemisiyle bilinen peygamber.

II- Kabe’yi oğluyla birlikte yapan peygamber.

III- Asasıyla tanınan peygamber.

Yukarıda özellikleri verilen peygamberler hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?

 I II III

A) Hz. Musa Hz. Nuh Hz. İbrahim        B) Hz .İbrahim Hz. Musa Hz. Nuh

C) Hz. Nuh Hz. İbrahim Hz. Musa        D) Hz. Nuh Hz. Musa Hz. İbrahim

 

 “Kıssadan Hisse” deyimi hangi anlamda kullanılmaktadır?

A) Güzel kıssalar vardır                                                                      B) Kıssaların çoğu benzerdir

C) Kıssalarda alınacak dersler vardır                                                  D) Kıssaları okumak gerekir

 

 Kur’an’ı Kerimde bulunan kıssalar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlış bir cümledir? (5 puan)

a) Kur’anı Kerim’de sadece peygamber kıssaları vardır.

b) Kur’an’ı Kerim bazı insanları ve olayları örnek gösterir.

c) Kur’an’ı Kerim ibret verici olayları anlatarak uyarıda bulunur.

d) Kur’an’ı Kerim’de her kıssa Allah’a kul olmayı hatırlatır.

 

 I- Allahın varlığını ve birliğini insanlara anlatmak

II- İnsanları yanlızca Allaha ibadet etmeye çağırmak

III- İnsanlara güzel ahlaklı olmayı öğretmek

IV- İnsanlara dini kabul ettirmek

Hangi şıkta Peygamberlerin gönderiliş amaçları doğru olarak verilmiştir?

a-) I- IV   b-) I-II-IV               c-) I-II-III               d-) I-II-III-IV

 

 Kur’an’da geçen kıssalara göre aşağıdakilerden hangisinde Peygamber ve hikâyesinin ögesi eşleşmesinde yanlışlık vardır?

a) Nuh – Gemi                        b) İbrahim – Ateş

c) Yusuf - Kuyu                      d) Eyüp – Kızıldeniz

 

 Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da Peygamber olmayan kişileri konu edinen kıssalardan biridir?

a)Hz. İsmail           b)Hz. Meryem        c)Hz. İbrahim         d)Hz. İsa

 

Aşağıdakilerden hangisi Kuran’da yer alan Peygamber kıssalarından çıkarılacak ders değildir?

a) Hz. Eyüp (a.s.)’ın kıssasından sabırlı olmak

b) Hz İbrahim (a.s.) kıssasından yaratılmışlara bakarak Allah’ın varlığını anlamak.

c) Hz. Yusuf (a.s.)’un kıssasından kardeşlerimize karşı kıskançlık yapmak.

d) Hz İbrahim (a.s.) kıssasından Allah’a İnanmayanların mutlaka ceza görecekleri.

 

Kuran’daki kıssalarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuran’daki kıssalar konuların daha iyi anlaşılmasını amaçlar.

B) Her peygamberin hayatı geniş bir şekilde anlatılmıştır.

C) Kıssalarda sadece örnek alabileceğimiz bölümler anlatılmıştır.

D) Kıssalardan ders almamız amaçlanmıştır.

 

Kur'an-ı Kerim'de geçmişte yaşamış milletler ve peygamberler hakkında anlatılan ibret verici hikâye ve haberlere kıssa denir.

Kuran’da anlatılan bu hikâyelerin amaçlan arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) İnsanların geçmişte düştüğü hatalara tekrar düşmemelerini sağlamak

B) Geçmişten ders alınmasını sağlamak

C) İnsanları korku ve dehşete düşürmek

D) Toplumların geçmişte yaşadıkları hakkında bilgi vermek

 

“Ant olsun ki onların (peygamberlerin) kıssalarında akıl sahipleri için dersler vardır” (Yusuf-111)

Yukarıda ki ayette kıssalarla ilgili ne vurgulanmaktadır?

a)Kıssaların uzun olduğu

b)Kuran’da çok kıssa olduğu

c)Kıssalardan ders çıkarmamız gerektiği

d)Kıssaların akıllı insanları anlattığı

 

Kuranda Kıssalarla ilgili olarak hangi seçenekte yanlış bir bilgi bulunmaktadır?

a)Kuranda geçmiş ümmetlere (kavimlere) ait bilgiler bulunmaktadır

b)Kuranda peygamberlerin başından geçen olaylar yer alır

c)Peygamberlerin hayatları bir tarih kitabı gibi kuranda anlatılmıştır

d)Peygamber olmayan bazı insanların hayat hikâyelerinden de bahsedilmektedir

 

I-Kıssalar onlardan ders almamız için vardır

II-Kıssalar yoluyla Allah bizi uyarmıştır

III-İbret almamız amaçlanmıştır.

IV-Kuran hikâyeleştirilmek istenmiştir.

Hangisi ya da hangileri kuranda kıssalara yer verilmesiyle ilgili doğrudur?

a)I-II       b) I-II-IV                c)I-II-III d)Yalnız IV

 

Kuranı Kerimde yer alan kıssaların asıl gayesi aşağıdakilerden hangisidir.

A-Geçmişte yaşamış milletlerden haberler vermek

B-İnananların karşılaştıklara güçlükleri anlatmak

C-Peygamberlerin hayatları hakkında bilgiler vermek

D-İnsanların ders ve ibret almalarını sağlamak

 

Kıssalar dikkate alındığında genel olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Kıssalar geçmişten geleceğe ders çıkarmamızı sağlar.

b) Peygamberlerin aile üyeleri peygambere yakınlıkları sebebiyle kurtuluşa ermişlerdir.

c) Peygamberler, büyük sıkıntılarla ve sabırlarıyla imtihan edilmişlerdir.

d) Kur’an’da yer alan kıssaların doğruluğundan şüphe edilemez.

 

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da yer alan kıssaların anlatılış amaçlarından birisi olamaz?

A) Peygamberlerin verdikleri mücadeleleri anlatmak

B) Bütün peygamberlerin ortak bir amaca hizmet ettiklerini bildirmek

C) İnsanlara eğlenceli hikayeler anlatmak

D) İnsanların öğüt ve ders almalarını sağlamak

 

Kur'an-ı Kerim ‘de geçmişte yaşamış topluluklar ve peygamberler hakkında anlatılan ibret verici hikaye ve tarihi olaylara “kıssa” denir. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de yer alan kıssaların amaçlarından biri değildir?

a) Bütün peygamberlerin aynı amaç için gönderildiğini göstermek

b) Peygamberler ve onlara inananların verdikleri mücadeleleri anlatmak

c) İnsanların ders almalarını sağlamak, onları uyarmak ve kulluklarını hatırlatmak

b) Peygamberlerin kimlik bilgileri ile doğum ve ölüm tarihlerini bilmek

 

Kuran’ı Kerim'de bazı toplumlardan bahsedilmekte ve bu toplumların Allah'ın emir ve yasakları karşısında nasıl davrandıkları ve bu davranışlarının sonucunda başlarına gelenler anlatılmaktadır.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Müslümanların korku içinde olmalarını sağlamak

B)Tarihi olaylarla ilgili bilgiler vermek

C)insanların geçmiş olaylardan ders çıkarmasını sağlamak

D)Geçmiş toplumların gelişmemişliğini gözler önüne sermek

 

Kur’an, geçmişte yaşamış bazı toplumlarla ilgili bilgiler vermektedir. Bunun temel sebebi nedir?

A)İnsanın geçmiş toplumları tanıması gerekliği.

B)Tarihini bilmeyen geleceğine ışık tutamaz inancı.

C)Geçmiş toplumların yaşayışlarının örnek alınması.

D)Geçmişteki insanların yaptıkları hatalardan ders alınması.

 

Aşağıdakilerden hangisi Kuran’da anlatılan kıssaların, anlatılma amaçlarından biri değildir?

A) İnsanlara doğruyu ve güzel olanı göstermek.

B) İnsanların, daha önce yaşamış kavimlerin başına gelenlerden ders almasını sağlamak.

C) Geçmiş toplulukların tarihini ve kültürünü tanıtmak

D) Allah’a inanmayıp kötülük yapanların nasıl cezalandırıldıklarını gözler önüne sermek

 

Meriç: Kıssalar, insanlara doğru yolu göstermek amacıyla Kur’an’da yer almaktadır.

Hakkı: Kıssalar, peygamberlerin başından geçen olaylardan ders çıkarmamız amacıyla Kur’an’da yer alır.

Nuray: Arkadaşlar; kıssalar, insanları iyiye ve güzele yönlendirmek için Kur’an’da yer almaktadır.

Mert: Arkadaşlar kıssalar peygamberlerin doğum tarihleri hakkında bizlere bilgi verirler.

Yukarıda dört arkadaşın konuşmaları yer almaktadır. Bunlardan hangisinin kıssalarla ilgili verdiği bilgi yanlıştır?

A) Meriç B) Nuray                 C) Mert   D) Hakkı

 

Kur’an’da kıssalar, insanlara doğru, güzel ve iyiyi göstermek için aktarılmıştır.

Kur’an’daki kıssalar insanların bu olaylardan ders almaları için anlatılmıştır.

Peygamberlerin günlük yaşantılarında nelerle uğraştıklarını anlatmak için aktarılmıştır.

Yukarıda verilen maddelerden hangileri Kur’an kıssalarının anlatılma amacıyla ilgilidir.

A) I          B) II        C) III       D) I, II

 

Hangisi Kur’anda’ki kıssaların amaçlarından değildir?

A-İnsanların hoşça vakit geçirmesini sağlamak

B-İnsanları iyi, güzel ve doğru olan davranış ve tutumlara yöneltmek

C-İnsanları kötü davranış ve tutumlardan sakındırmak

D-İnsanların yaşanmış olaylardan ders almasını sağlamak

 

Hz. İbrahim’le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Allah’ın varlığı üzerine düşünmüş ve Allah’ın varlığına inanmıştır.

B) Kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır.

C) Çevresindeki insanların Allah’ın varlığına inanması için çalışmıştır.

D) Nemrut ismindeki kral tarafından ateşe atılmış ancak ateş onu yakmamıştır.

 

Aklı ile Allah’ın Allah’ın varlığını ve birliğini bulan ve ateşe atılan peygamber kimdir?

A) Hz. Musa           B) Hz. İbrahim       C) Hz. Yusuf           D) Hz. Eyüp

 

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. İbrahim’in olaylarından çıkaracağımız bir ders değildir?

a. Varlıkların yaratıcısını düşünmemiz gere-kir.

b. Doğruyu söylemekten korkmamak gerekir.

c. İnsanlarla tartışmamak, söyleneni kabul etmek gerekir

d. Cömert olmak gerekir

 

“Halil İbrahim sofrası”” Halil İbrahim bereketi” tabiri niçin kullanılmıştır.

a) Misafire ikramın önemini belirtmek için                        

b) Hz İbrahim’in bir peygamber olduğunu belirtme için

c) Hz. İbrahimin ateşte yanmayacağını belirtmek için      

d) Hz. İbrahimin kabeyi yapmasından dolayı.

 

Allah’ın emri ile müminlerin kıblesi olan Kabeyi baba-oğul birlikte inşa eden iki peygamber kimdir?

a)Hz. Adem – Hz. Nuh                          b)Hz. Musa – Hz. İsa

c)Hz. Yakup – Hz. Yusuf        d)Hz. İbrahim – Hz. İsmail

 

“Hani İbrahim, “Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster” demişti. (Allah ona) “İnanmıyor musun?” deyince, “Hayır (inandım) ancak kalbimin tatmin olması için” demişti. “Öyleyse, dört kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki, şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

Yukarıda ki ayete göre İbrahim neden ölülerin diriltilmesini görmek istemiştir?

a) İnanmadığı için

b) Kalbinin tatmin olması için

c) Kuşları sevdiği için

d) Ölülerin diriltilmesini daha önce gördüğü için

 

Aşağıdakilerden hangisi Hz. İbrahim kıssasından almamız gereken öğütlerden değildir?

a)Putların insanlar hiçbir faydası olmadığı

b)Allah istedikten sonra ateş bile insanı yakamaz

c)Allah bizi bazen çok zor şeylerle imtihan edebilir bu imtihana sabretmeliyiz

d)İbrahim bazen yanlış yapmıştır

 

Hz İbrahim peygamberin kıssası kuranda neden yer almış olabilir ya da bize bu kıssayla ne anlatılmak istenmiş olabilir?

a) Cesaretli olmalıyız

b) Her zaman doğruları söylemeliyiz

c) Aklımızı kullanarak inancımızı mükemmelleştirebiliriz.

d) Bu kıssayla kuranı hikâye gibi okuyabiliriz

 

Hz. İbrahim, Yıldız’ın, Ay’ın ve Güneş’in Tanrı olmayacağı sonucuna nasıl ulaşmıştır?

A) Çevresindeki insanların ona doğruyu anlatmasıyla ulaşmıştır.
B) Allah’ın vahiy göndermesi sonucunda ulaşmıştır.
C) Babasının ona doğruyu göstermesi sonucunda ulaşmıştır.
D) Evrendeki düzen üzerinde düşünerek ulaşmıştır.

 

I. Kral Nemrut tarafından ateşe atılarak öldürülmek istenmiştir?

II. Allah’ın varlığını aklını kullanarak anlamıştır.

III. Kâbe’nin yeniden inşa edilmesinde emeği geçmiştir.

Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki peygamberlerden hangisi ile ilgilidir?

A) Hz. İbrahim       B) Hz. Musa           C) Hz. Yusuf           D) Hz. Eyüp

 

Musevilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlığa göre insanların atası ve ilk peygamber olarak kabul edilen kişi hangisidir?

 a-) Hz Muhammed                               b-) Hz İsa               C-) Hz Adem          d-) Hz Nuh

 

Aşağıdakilerden hangisinde Kur'an-ı Kerim’de geçen Hz. İbrahim kıssası ile ilgili yanlış bir bilgi vardır?

a) Hz. İbrahim’in mücadelesi Nemrut’la olmuştur.

b) Yıldızlara, aya ve güneşe bakarak ve aklını kullanarak Allah inancına ulaşmıştır.

c) Putlar hakkındaki görüşleri nedeniyle Nemrut tarafından ateşe atılmıştır

d) Atıldığı ateşte can vermiştir.

 

“Ateşte gül bahçesi” denilince aşağıdakilerden aşağıdakilerden hangisini hatırlamalıyız?

 A) Hz. Adem          B) Hz. Muhammed                               C) Hz. Yusuf           D) Hz. İbrahim

 

I-Kabe’de ki tüm putları kırmıştır

II-Ateşin yakmadığı peygamberdir

III-Gemisiyle insanları tufandan kurtarmıştır

Yukarıda ki bilgilerden hangileri Hz. İbrahim için söylenebilir?

c) I-II                      d) II-III                   a) Yalnız I               b) Yalnız II

 

Aşağıda verilenlerden hangileri İbrahim (as) için doğru değildir.

A) Aklı ile Allahın varlığını ve birliğini bulmuştur.

B) Nemrut tarafından ateşe atılmıştır.

C) İsmail (as) oğludur.

D) Kabe’yi oğlu ile beraber yapmıştır.

 

Kardeşleri tarafından kuyuya atılan Hz.Yusuf’un akıbeti ne oldu.

A-Avcılar bulup babasına götürdüler.

B-Yolcular bulup evine gönderdiler.

C-Kardeşleri pişman olup kuyudan çıkardılar.

D-Kervandakiler bulup köle diye sattılar.

 

Hz.Yusuf’u kıskanan kardeşleri ne yaptı.

A-Dağda bir mağaraya bıraktılar.       B-Kıra götürüp kuyuya attılar.

C-Ormana götürüp terk ettiler.                           D-Onu bir kervana köle diye sattılar.

 

Alt taraftaki şemada kendisiyle ilgili bilgi verilen peygamber kimdir?

Allah ona rüyalatın yorumunu öğretmiştir.

Hz. Yakup’un 12 oğlundan biridir.

Kardeşleri onu kıskandığı için kuyuya atmıştır.

Kendisine atılan iftirdan dolayı uzun yıllar hapiste kalmıştır.

A) Yunus                 C) Yusuf B) Nuh                    D) Lut

 

Hz Yusuf peygamberin kıssasıyla ilgili hangisi yanlıştır?

a)Kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır

b)Gördüğü rüya gerçekleşmiştir

c)Köle olarak pazarda satılmıştır

d)Babası onun yokluğuna dayanamayıp ölmüştür.

 

Hz. Yusuf peygamberle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Babası Yakup (A.S)’dır     B) Kardeşleri onu çok kıskanırdı

C) On bir kardeşi vardı                         D) Çok ağır bir hastalık geçirmişti

 

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Yusuf’un başına gelenlerden biri değildir?

A) Zindana atılması                                                              B) Ateşe atılması

C) Mısır’a hükümdar olması                 D) İftiraya uğraması

 

Yusuf (a.s.)’ı kardeşleri niçin kuyuya atmışlardı?

a) Kıskandıkları için                                             b) Korkutmak için                

c) Şaka yapmak için                                              d) Mısıra sultan olması için

 

Hz. Yusuf’la ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır.

b) Rüyaları doğru bir şekilde yorumlayabilmiştir.

c) Yakup peygamberin oğludur.

d) Nemrut ismindeki kral tarafından ateşe atılmıştır.

 

Sevgi ve merhamet örneği olduğu gibi kuranda kıssaların en güzeli olarak anlatılan ahlaki özellileriyle öne çıkan peygamberimiz kimdir?

a)Hz İbrahim          b) Hz Yusuf            c) Hz Eyüp              d)Hz Lokman

 

Hz. Yusuf hapse niçin atıldı?

a) Adam öldürdü                   b) İftiraya uğradı

c) Hırsızlık yaptı                    d) Yalan konuştu

 

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Yusuf’un olaylarından çıkaracağımız bir ders değildir?

A) Bize yapılan bir kötülüğü asla unutmamalıyız.

B) Karşılaştığımız zorluklara dayanmalıyız.

C) Allah’a güvenimizi hiç kaybetmemeliyiz.

D) Allah’ın doğrularla ve iyilerle birlikte olduğuna inanmalıyız.

 

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Yusuf kıssasından çıkarmamız gereken öğütlerden değildir?

a)Zorluklar bizim için Allah’ın bir sınavıdır

b)Zorluklar karşısında sabredersek Allah bize yardım eder

c)Kardeşlerimiz bize kötü davranırsa bizde onlara kötü davranmalıyız

d)Bizde Yusuf gibi çalışırsak

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !